Thursday, July 12, 2018

i n g a t

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 


Ingat. Apa yang sudah kau niat.
Ingat. Apa yang sudah kau lafaz.
Ingat. Apa yang sudah kau cakap.
Ingat. Apa yang sudah kau ungkap.

Ingat.

Semuanya saling berkait.


Jogja, 2017